Ga naar inhoud

Wat is de DACD?

De DACD is een samenwerkingsnetwerk van professionals en andere betrokkenen bij de behandeling van kinderen met een beperking en hun gezinnen.  De DACD is de Nederlandse tak van de European Academy of Childhood Disability (EACD). De European Academy of Childhood Disability is een wetenschappelijke vereniging van professionals werkzaam met kinderen met beperkingen in heel Europa.

Bij de behandeling en begeleiding van kinderen met een beperking zijn vele professionals betrokken. Vanuit de kinderrevalidatie zijn er de diverse disciplines zoals kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, (pre)logopedie, maatschappelijk werk, orthopedagogen, psychologen etc, maar ook buiten de kinderrevalidatie is er een uitgebreid palet aan mogelijke betrokken disciplines: Verschillende medisch specialisten (waaronder de artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), leerkrachten, onderwijsdeskundigen, thuiszorgmedewerkers, casemanagers.

Deze disciplines liggen soms in elkaars verlengde, andere keren zijn het uitersten, maar gezamenlijk vormen zij een belangrijk deel van, en zijn zij stevig verankerd binnen, de zorg voor kinderen met een beperking. Kennisdeling en samenwerking tussen al deze betrokkenen zijn in het belang van de zorg voor kind en gezin.

Kennisuitwisseling vindt vooral plaats binnen congressen en scholing van de beroepsverenigingen. De omvang van de doelgroep is groot en betreft zowel professionals binnen de kinderrevalidatie en onderwijs, als vertegenwoordigers van kinderen. De continue ontwikkeling van deze kinderen beïnvloedt de zorgbehoefte van die kinderen en hun ouders. Daarentegen is de zorg die geboden kán worden in de kinderrevalidatie gebaat met een zo optimaal mogelijke communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en vertegenwoordigers van kinderen. De DACD streeft ernaar om aan deze onderlinge communicatie een structurele bijdrage te leveren.

De DACD is lid van LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie). Dit samenwerkingsverband is gericht op bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging. Dit is noodzakelijk omdat zowel in de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en verschillende sociale voorzieningen kinderen met beperkingen door een fysieke aandoening altijd een kleine minderheid vormen.

Doelstellingen van DACD

Sinds haar oprichting in 2007 heeft de DACD als doel de kennisuitwisseling, samenwerking, innovatie van de verschillende disciplines werkzaam in de kinderrevalidatie en onderwijs en vertegenwoordigers van kinderen en patiënten te bevorderen. Omdat de behandeling en begeleiding van deze kinderen en gezinnen ook buiten de kinderrevalidatie plaatsvindt, is thans ook expliciet het doel om de samenwerking met andere specialismen en betrokken partijen te verbeteren.

Om deze doelstellingen vorm te geven organiseert de DACD jaarlijks een multidisciplinair congres waarin de samenwerking tussen de partijen expliciet naar voren komt. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s die in het jaarlijkse congres van de EACD ter sprake komen.

Het Bestuur

Annemieke Buizer

Prof. Dr. Annemieke Buizer
Voorzitter

Annemieke Buizer werkt als hoogleraar kinderrevalidatie en kinderrevalidatiearts in het Amsterdam UMC, en is de voorzitter van het CP expertisecentrum ​

LinkedIn

Mattijs Alsem

Dr. Mattijs Alsem
Secretaris

Mattijs Alsem werkt als kinderrevalidatiearts en onderzoeker in het Amsterdam UMC. Hij is gespecialiseerd gezinsgerichte zorg voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun gezinnen, en in de zorg voor kinderen met complexe zorgvragen en/of beperkingen. Zijn onderzoek richt zich op transmurale zorg voor kinderen en het functioneren van kinderen met beperkingen, onder andere na opname in het ziekenhuis. De rol van het gezinin het functioneren van kinderen is daarbij erg belangrijk, en is dan ook focusvan onderzoek

LinkedIn

Bianca Impelmans

Bianca Impelmans
Bestuurslid

Bianca Impelmans werkt als kinderrevalidatiearts bij Rijndam Revalidatie. In het verleden is ze opgeleid en werkzaam geweest als orthopedisch chirurg. Zij is gespecialiseerd in orthopedische problematiek, spasticiteitsbehandeling bij kinderen, waarbij nu expertiseontwikkeling op het gebied van de bovenste extremiteit, en de revalidatiebehandeling van kinderen met een meervoudige beperking (ZEMB-MB). Hierbij werkt ze nauw samen met mytyl- en tyltylonderwijs en KDC’s in de regio. Ze zet zet zich in voor bundeling van kennis en het optimaliseren van revalidatiezorg voor de EMB doelgroep en het positioneren van deze doelgroep binnen de revalidatie. Dit doet ze o.a. als voorzitter van de werkgroep EMB (kindersectie VRA).

LinkedIn

Karen van Hulst

Dr. Karen van Hulst
Bestuurslid

Karen van Hulst werkt als logopedist/onderzoeker in het Radboudumc (Amalia kinderziekenhuis) via de afdeling revalidatie kinderen. Zij is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van kinderen met centraal neurologische aandoeningen en slik, eet of drinkproblemen. Karen is lid van het slikadvies team van het Radboudumc. Naast haar klinische expertise is zij bestuurslid en docent bij de leerlijn kinderneurorevalidatie (VDKNR) en aan de eet-en drink cursussen van het VDO in Nijmegen.

LinkedIn

Ruud Wong Chung

Drs. Ruud Wong Chung
Bestuurslid

Ruud Wong Chung werkt als kinderfysiotherapeut/ onderzoeker bij Merem Medische Revalidatie. Zijn onderzoek richt zich op de (ondersteuning van) eigen regie van ouders en hun kinderen met een chronische aandoening, en het versterken van de partnerschap, communicatie afstemming tussen ouders en professionals. Daarnaast combineert hij zijn klinische expertise met het ontwikkelen en verzorgen van gezondheidzorg onderwijs in Nederland en internationaal. Hij o.a. docent en cursuscoördinator van de modulen kinderneurorevalidatie bij de Radboudumc Health Academy.

LinkedIn
Merem Medische Revalidatie

Marianne Geerts

Drs. Marianne Geerts
Bestuurslid

Marianne Geerts werkt als kinderrevalidatiearts bij Libra revalidatie en audiologie waar zij op locatie Tilburg een breed scala aan revalidatievragen en diagnoses ziet. Haar specifieke expertises zijn vroegbehandeling 0-4 jr en handfunctie bij CP kinderen. Daarnaast was zij lange tijd betrokken bij de zorg voor kinderen met meervoudige beperkingen. Sinds kort is zij op locatie Eindhoven werkzaam voor de poliklinische behandeling van kinderen met NAH.

LinkedIn

Carola Bouwhuis

Dr. Carola Bouwhuis
Bestuurslid

Carola Bouwhuis is kinderrevalidatiearts bij Basalt. Zij ziet een breed scala aan diagnoses (met name CP, NMA en syndromen bij 4-18 jarigen) en daarbij kinderrevalidatie vragen. Expertise in gangbeeldanalyse, spasticiteitsbehandeling en de armhandfunctie bij CP. Ruime ervaring in de samenwerking met cluster 3 (Mytyl/tyltylonderwijs) en momenteel consulent op KDC’s en Kentalis onderwijs. Ze zet zet zich in voor bundeling van kennis en het optimaliseren van revalidatiezorg voor de EMB doelgroep en het positioneren van deze doelgroep binnen de revalidatie. Dit doet ze o.a. als voorzitter van de werkgroep EMB (kindersectie VRA).

LinkedIn
Basalt Revalidatie

Terug naar boven