Ga naar inhoud

Wat is de DACD?

De DACD is een samenwerkingsnetwerk van professionals en andere betrokkenen bij de behandeling van kinderen met een beperking en hun gezinnen.  De DACD is de Nederlandse tak van de European Academy of Childhood Disability (EACD). De European Academy of Childhood Disability is een academische vereniging van professionals werkzaam met kinderen met beperkingen in heel Europa.

Bij de behandeling en begeleiding van kinderen met een beperking zijn vele professionals betrokken. Vanuit de kinderrevalidatie zijn er de diverse disciplines zoals kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, (pre)logopedie, maatschappelijk werk, orthopedagogen etc, maar ook buiten de kinderrevalidatie is er een uitgebreid palet aan mogelijke betrokken disciplines: Verschillende medisch specialisten (waaronder de artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), onderwijsdeskundigen, thuiszorgmedewerkers, casemanagers.

Deze disciplines liggen soms in elkaars verlengde, andere keren zijn het uitersten, maar gezamenlijk vormen zij een belangrijk deel van, en zijn zij stevig verankerd binnen, de gezondheidszorg.

Kennisuitwisseling vindt vooral plaats binnen congressen en scholing van de beroepsverenigingen. De omvang van de doelgroep is groot en betreft zowel professionals binnen de kinderrevalidatie en onderwijs, als vertegenwoordigers van kinderen. De continue ontwikkeling van deze kinderen beïnvloedt de zorgbehoefte van die kinderen en hun ouders. Daarentegen is de zorg die geboden kán worden in de kinderrevalidatie gebaat met een zo optimaal mogelijke communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en vertegenwoordigers van kinderen. De DACD levert aan deze onderlinge communicatie een structurele bijdrage.

De DACD is lid van LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie). Dit samenwerkingsverband is gericht op bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging. Dit is noodzakelijk omdat zowel in de gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en sociale voorzieningen kinderen met beperkingen door een fysieke aandoening altijd een kleine minderheid vormen.

Doelstellingen van DACD

Sinds haar oprichting in 2007 heeft de DACD als doel de kennisuitwisseling, samenwerking, innovatie van de verschillende disciplines werkzaam in de kinderrevalidatie en onderwijs en vertegenwoordigers van kinderen en patiënten te bevorderen. Omdat de behandeling en begeleiding van deze kinderen en gezinnen ook buiten de kinderrevalidatie plaatsvindt, is thans ook expliciet het doel om de samenwerking met andere specialismen en betrokken partijen te verbeteren.

Om deze doelstellingen vorm te geven organiseert de DACD jaarlijks een multidisciplinair congres waarin de samenwerking tussen de partijen expliciet naar voren komt. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s die in het jaarlijkse congres van  de EACD ter sprake komen.

Het Bestuur

Prof. Dr. Annemieke Buizer
Voorzitter

Annemieke Buizer werkt als hoogleraar kinderrevalidatie en kinderrevalidatiearts in het Amsterdam UMC, en is de voorzitter van het CP expertisecentrum ​

Dr. Mattijs Alsem
Secretaris

Mattijs Alsem werkt als kinderrevalidatiearts en onderzoeker in het Amsterdam UMC. Hij is gespecialiseerd gezinsgerichte zorg voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun gezinnen, en in de zorg voor kinderen met complexe zorgvragen en/of beperkingen. Zijn onderzoek richt zich op transmurale zorg voor kinderen en het functioneren van kinderen met beperkingen, onder andere na opname in het ziekenhuis. De rol van het gezin in het functioneren van kinderen is daarbij erg belangrijk, en is dan ook focus van onderzoek

Ilse Zaal-Schuller
Bestuurslid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Terug naar boven